Regulamin Konkursu literackiego  "MOJA PRZYGODA Z TATĄ" organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja w Wolinie

Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorem Konkursu literackiego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Konkursem) jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św.  Mikołaja w Wolinie.
2. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada, kończy się 07 grudnia 2021 r.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń w wieku IV-VIII kl. SP.

Cel Konkursu:
1. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości literackiej.
2. Rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludzi młodych.
3. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym Wolina.
4. Szansa na rozwój utalentowanych dzieci i młodzieży.

Zasady Konkursu:
1. Konkurs odbywa się w jednej grupie wiekowej:
  · IV-VIII kl.  
2. Zgłaszać można prace indywidualne.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisaną pracę literacką na temat: Moja przygoda z tatą. Kończy się Rok św. Józefa. Papież ogłaszając ten jubileusz nawiązał do polskiej książki Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Pisarz opisuje życie Jezusa pod okiem św. Józefa, który był Jego opiekunem i ojcem. W związku z tym chcemy nawiązać w naszym konkursie do mojej osobistej lub wymarzonej relacji z ojcem.
4. Termin składania prac mija 30 listopada 2021.
5. Prace konkursowe można składać osobiście w bibliotece lub jej filiach.

6. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach.

7. Zgłaszane prace literackie nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron standardowego maszynopisu w formacie A4 lub 4 stron rękopisu w formacie A4.
8. Do prac przekazanych na Konkurs literacki należy dołączyć kartę zgłoszeniową (patrz załącznik nr 2), dostępną w bibliotece lub
jej filiach oraz do pobrania i wydrukowania ze strony internetowej Organizatora i zawierającą:
· Imię i nazwisko autora
· klasa, do której uczęszcza autor
· szkoła, do której uczęszcza autor
· Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
· Nr telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego (do kontaktu z organizatorem)
· Podpis rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział autora w Konkursie

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wolin.
2. Wyłonione zostaną 3 nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Jury oceniać będzie w pracy literackiej: pomysł, kompozycję, oryginalność, styl, ortografię, samodzielność wykonania przez uczestnika.
4. Nagrody w Konkursie będą rzeczowe. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie biblioteki 06 grudnia 2021 r. Rozdanie nagród po Mszy św. na zakończenie Roku Św. Józefa w wolińskiej kolegiacie 07 grudnia 2021
6. Zwycięzca i pozostali laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe:

1. Orzeczenia Jury są ostateczne.
2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy
w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.
3. Osoby nadsyłające więcej niż jedną pracę, podające niekompletne dane, nie
zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu,
np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w internecie (w tym na portalach
społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez
uczestników Konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac wysłanych za pośrednictwem Poczty.
6. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom postronnym. Będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia i nazwiska na wydawnictwach Biblioteki Publicznej Gminy Wolin oraz w Internecie zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).
7. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują prawa do swoich prac na rzecz Organizatora.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 konkurs