Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

 

I Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Wolin zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm. ),

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

- niniejszego Statutu.

§ 2

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

§ 3

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wolin.

2. Biblioteka jest instytucją wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wolin ul. Rynek 2, a terenem jej działania jest obszar Gminy Wolin.

§ 5

Biblioteka jest instytucją kultury ogólnie dostępną służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, współdziałającą w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe, służą zachowaniu dziedzictwa narodowego, zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym Biblioteka działa.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

5. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, współpraca z systemami informacyjnymi oraz przysposobienie użytkowników do umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł.

6. Współpraca z innymi bibliotekami publicznymi, z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami, w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

7. Wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów bibliotecznych i prowadzenie działalności dydaktycznej w różnych formach.

8. Upowszechnianie kultury, organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

9. Służenie kulturalnej rozrywce użytkowników przez wspomaganie swobodnego korzystania ze zgromadzonych materiałów bibliotecznych.

10. Popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania (wystawy, konkursy, itp.).

11. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.

 

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9

1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz na zasadach oraz w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.

4. Dyrektor odpowiada za przygotowywanie projektów uchwał dotyczących Biblioteki.

5. Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy oraz inne wewnętrzne akty Biblioteki.

6. Zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określają regulaminy nadane przez Dyrektora.

7. Dyrektor Biblioteki zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonuje czynności wynikających ze stosunku pracy.

8. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

9. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz inny upoważniony przez Dyrektora pracownik.

§ 10

W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:

1) Filia w Kołczewie,

2) Filia w Ładzinie,

3) Filia w Troszynie,

4) Filia w Wisełce.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 11

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka corocznie otrzymuje z budżetu Gminy dotację na realizację zadań publicznych.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z wpływów, o których mowa w ust. 6, dotacji z budżetu państwa, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych lub prawnych oraz z innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

5. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

7. Wysokość opłat o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

8. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Biblioteki.

9. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

10. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

11. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przez Dyrektora.

12. Dyrektor Biblioteki przedkłada Burmistrzowi Wolina informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne w trybie art. 265 ustawy o finansach publicznych, które podlega zatwierdzaniu przez Burmistrza Wolina.

13. Dyrektor Biblioteki odpowiada za właściwą realizację zadań powierzonych Bibliotece oraz prawidłowe wykorzystanie powierzonych Bibliotece środków finansowo-rzeczowych.

§ 12

1. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki składa Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

2. Udzielenie oraz zakres pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu Biblioteki podlega zgłoszeniu Organizatorowi.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Wolinie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 14

Biblioteka używa dwóch pieczęci:

1) Do stemplowania zbiorów- okrągła zawierająca w otoku nazwę w pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna Gminy Wolin w Wolinie”;

2) Podłużną pieczęć firmową zawierającą pełną nazwę i adres Biblioteki oraz NIP i REGON.

 

§ 15

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.